The Body Shop stores In Konanakunte, Bengaluru, Karnataka